W roku szkolnym 2018/2019 planujemy utworzenie osiem pierwszych klas.
Poniżej prezentujemy rozszerzenia oraz siatki godzin w poszczególnych klasach.

1A - klasa historyczna
rozszerzenia: j. polski, historia, wos.
1 B i 1 F - klasa biol.- chem.- mat.
rozszerzenia: biologia , chemia, matematyka.
1 C i 1 H - klasa mat.- fiz.- inf. - j. ang.
rozszerzenia: matematyka, fizyka, informatyka, j. angielski.
1 D - klasa mat. - geo.- inf.- j. ang.
rozszerzenia: matematyka, geografia, informatyka, j. angielski.
1E - klasa: mat.- geo.- wos - j. ang.
rozszerzenia: matematyka, geografia, wos, j. angielski.
1 G - klasa sportowa.
rozszerzenia: biologia, geografia, j. angielski.

Nabór do naszej szkoły będzie prowadzony drogą elektroniczną.

https://podkarpacie.edu.com.pl to adres pod którym założysz konto do rekrutacji 2018/2019

jeżeli nie wiesz jak to zrobić - zadzwoń: tel. 15 8448716,
lub zgłoś się z rodzicem w sekretariacie naszej szkoły: Stalowa Wola, ul. Wojska Polskiego 9, w godz. 7:00-15:00

Komisja Rekrutacyjna powoła przez Dyrektora szkoły:

przewodnicząca: wicedyr. Irena Kutyła

członkowie: M. Ciołkosz, J. Siewielec, E.Węgiełek, C. Zarzycka, Ja. Figurniak, K. Wcisło, T. Zontek, B. Wiatriwicz, B. Gorczyca, M. Zybura

I. Założenia ogólne.

  1. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym.
  2. Wyboru klasy kandydaci dokonują na etapie rekrutacji.
  3. W każdej klasie nauczanie od klasy drugiej co najmniej trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym.
  4. Wiodący język obcy to angielski - nauczanie w grupach wg stopnia zaawansowania.
  5. Drugi język obcy do wyboru: niemiecki lub francuski - nauczanie w grupach wg zaawansowania.
  6. Tygodniowa liczba obowiązkowych zajęć wynosi odpowiednio: kl.I - 30, kl.II - 32, kl.III - 29 oraz we wszystkich klasach zajęcia dodatkowe jak religia lub etyka, WDŻ i inne zaproponowane przez szkołę.

II Szkoła proponuje nauczanie w pierwszych klasach o następujących rozszerzeniach:

1A – klasa historyczna - wos - język polski: 1B – klasa biologiczno – chemiczna z matematyką:
1C - klasa matematyczno – fizyczno - informatyczna z językiem angielskim:
1D – klasa matematyczno – geograficzno - informatyczna z językiem angielskim:
1E - klasa matematyczno – geograficzna - Wos z językiem angielskim:
1F - klasa biologiczno - chemiczno - matematyczna:
1G - klasa sportowa *

* O przyjęciu do klasy decydują potwierdzone przez trenerów predyspozycje oraz udokumentowane osiągnięcia sportowe i test sprawnościowy. Nabór do klasy sportowej odbywa się poza systemem elektronicznym.

1H - klasa matematyczno – fizyczno - informatyczna z językiem angielskim:

III Kryteria:

O przyjęciu do klasy pierwszej decydować będzie suma punktów uzyskanych przez kandydata w tym:
1. Wyniki procentowe egzaminu gimnazjalnego przeliczane na punkty:
a/ z języka polskiego, historii i wos, matematyki, przedmiotów przyrodniczych – mnoży się przez 0,2
b/ z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym - mnoży się przez 0,08
2. Przeliczenie stopni z czterech przedmiotów:
we wszystkich klasach:
- język polski
- język obcy / ten, z którego kandydat uzyskał lepszy stopień /
- matematyka
oraz - 1 przedmiot do wyboru przez kandydata spośród następujących: historia, biologia, fizyka, geografia, chemia
Stopnie na punkty będą przeliczane w następujący sposób:
celujący – 18 punktów bardzo dobry – 17 punktów dobry – 14 punktów
dostateczny – 8 punktów dopuszczający - 2 punkty
3. Inne osiągnięcia kandydata to:
1/ świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt.
2/ osiągnięcia kandydata:
a) uzyskanie w zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim konkursów organizowanych przez kuratora oświaty:
- tytułu finalisty - 10 pkt.
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.
c) uzyskanie w zawodach wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt.
- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 pkt.
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt.
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -2 pkt.
d) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, sportowych lub artystycznych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu:
- międzynarodowym - 4 pkt. - krajowym - 3 pkt. wojewódzkim - 2 pkt. powiatowym - 1 pkt. za wszystkie osiągnięcia pp d - max 18 pkt
e) osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkoły, wolontariat – 2 pkt.
4. Dla kandydatów, którzy zostali zwolnieni z części lub całości egzaminu gimnazjalnego liczbę punktów za ten egzamin ustala się przeliczając na punkty oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego w sposób następujący:
1/ z języka polskiego, matematyki:
a) celujący 20 punktów
b) bardzo dobry 16 punktów
c) dobry 12 punktów
d) dostateczny 8 punktów
e) dopuszczający 2 punkty
2/ z historii i wiedzy o społeczeństwie:
a) celujący 20 punktów
b) bardzo dobry 16 punktów
c) dobry 12 punktów
d) dostateczny 8 punktów
e) dopuszczający 2 punkty = liczbę pkt po zsumowaniu dzieli się przez 2
3/ z biologii, geografii, fizyki, chemii:
a) celujący 20 punktów
b) bardzo dobry 16 punktów
c) dobry 12 punktów
d) dostateczny 8 punktów
e) dopuszczający 2 punkty = liczbę pkt po zsumowaniu dzieli się przez 4
4/ z języka obcego nowożytnego:
a) celujący 20 punktów
b) bardzo dobry 18 punktów
c) dobry 13 punkty
d) dostateczny 8 punkty
e) dopuszczający 2 punkty
Wykaz konkursów przedmiotowych / o których mowa w p.3 b,c,d / organizowanych przez Kuratora Oświaty i innych - ZAŁĄCZNIK NR 2 zarządzenia 5/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji.
5. Niezależnie od w/w kryteriów przyjmowani będą laureaci olimpiad przedmiotowych.
6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym:
pierwszeństwo mają:
- kandydaci z problemami zdrowotnymi potwierdzonymi orzeczeniem lub opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, następnie, w miarę wolnych miejsc, o przyjęciu decyduje:
- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata albo jednego lub obojga rodziców,
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - objęcie kandydata pieczą zastępczą
IV. Wymagane dokumenty:
- wniosek o przyjęcie do szkoły – wygenerowany z systemu elektronicznego
Do wniosku dołącza się:
- pisemną zgodę rodziców a w razie konieczności:
- oświadczenie o wielodzietności z klauzulą: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."
- orzeczenie o niepełnosprawności
- opinię publicznej poradni psych. - pedagogicznej w sprawie problemów zdrowotnych
- dokumenty poświadczające samotne wychowywanie /np. wyrok sądu o rozwodzie, separacji, oświadczenie o samotnym wychowywaniu z ww. klauzulą /
- dokument poświadczający objęcie pieczą zastępczą
- świadectwo ukończenia gimnazjum
- zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
- karta zdrowia i szczepień / po zakończeniu rekrutacji /
- dwa zdjęcia ( podpisane na odwrocie, po przyjęciu do szkoły)
V. Terminy:
od 7 maja do 11 czerwca 2018 r.- składanie wniosków
od 7 do 11 maja 2018 r.- - składanie wniosków do szkoły mistrzostwa sportowego
do 31 maja 2018 r.- – sprawdzian uzdolnień do klasy sportowej
do 4 czerwca 2018 r. - upublicznienie listy kandydatów z pozytywnym wynikiem prób sprawności fizycznej
od 22 do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15:00 - przyjmowanie potwierdzonych przez dyrektora gimnazjum kopii świadectw ukończenia gimnazjum oraz potwierdzonych kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego - dotyczy kandydatów, którzy w rekrutacji elektronicznej samodzielnie zakładali konta (np. uczniowie z powiatu niżańskiego)
od 7 maja do 27 czerwca 2018 r. - postępowanie rekrutacyjne - weryfikacja wniosków
29 czerwca 2018 r., godz. 10:00 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i listy kandydatów niezakwalifikowanych
od 29 czerwca do 6 lipca 2018 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w naszej szkole poprzez złożenie: oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
9 lipca 2018 r., godz. 10:00 - ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych
Kandydat może składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół.

VI. Inne ustalenia Komisji
1. Rekrutacja prowadzona będzie systemem elektronicznym.
2. Wszystkie dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.
3. Listy kandydatów i przyjętych zapisuje się wg kolejności alfabetycznej.
4. Umieszcza się na niej informację o najniższej liczbie punktów uprawniających do przyjęcia oraz datę i podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
5. W terminie do 7 dni od ogłoszenia listy przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o pisemne uzasadnienie nieprzyjęcia do szkoły.
6. Uzasadnienie sporządza się w ciągu 5 dni od złożenia wniosku i zawiera: przyczyny nieprzyjęcia, najniższą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia oraz liczbę punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.
7. Rodzić kandydata może w ciągu 7 dni od otrzymania uzasadnienia wnieść pisemne odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora szkoły. 8. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania.
9. Od rozstrzygnięcie dyrektora przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
10. Dane osobowe kandydata zebrane w celach rekrutacyjnych przechowuje się:
- osób przyjętych przez okres nauki w szkole
- osób nieprzyjętych przez rok, chyba że została wniesiona skarga do sądu, wówczas do wyroku sądowego.
11. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających dane zawarte w oświadczeniach lub zwrócić się do organu prowadzącego o potwierdzenie danych.
12. Informacje o zasadach i kryteriach rekrutacji umieszczone zostaną na stronie internetowej www.zso2.edu.pl
Ponadto informacji udziela:
Sekretariat Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Stalowej Woli ul. Wojska Polskiego 9
tel. 8-44-87-16 lub tel./fax 8-42-18-33 www.zso2.edu.pl e-mail:zsonr2sw@tg.onet.pl