W roku szkolnym 2017/2018 planujemy utworzenie osiem pierwszych klas.
Poniżej prezentujemy rozszerzenia oraz siatki godzin w poszczególnych klasach.

1A - klasa historyczna
rozszerzenia: j. polski, historia, wos.
1 B i 1 F - klasa biol.- chem.- mat.
rozszerzenia: biologia , chemia, matematyka.
1 C i 1 H - klasa mat.- fiz.- inf. - j. ang.
rozszerzenia: matematyka, fizyka, informatyka, j. angielski.
1 D - klasa mat. - geo.- inf.- j. ang.
rozszerzenia: matematyka, geografia, informatyka, j. angielski.
1E - klasa: mat.- geo.- wos - j. ang.
rozszerzenia: matematyka, geografia, wos, j. angielski.
1 G - klasa sportowa.
rozszerzenia: biologia, geografia, j. angielski.

Nabór do naszej szkoły będzie prowadzony drogą elektroniczną.

https://podkarpacie.edu.com.pl to adres pod którym założysz konto do rekrutacji 2017/2018

jeżeli nie wiesz jak to zrobić - zadzwoń: tel. 15 8448716,
lub zgłoś się z rodzicem w sekretariacie naszej szkoły: Stalowa Wola, ul. Wojska Polskiego 9, w godz. 7:00-15:00

Komisja Rekrutacyjna powoła przez Dyrektora szkoły:

przewodnicząca: wicedyr. Irena Kutyła

członkowie: Barbara Małek, Małgorzata Sudoł, Dorota Teśniarz, Anna Gątarz, Dorota Ciozda, Małgorzata Olejarczyk, Joanna Figurniak, Agata Stefaniak, Bogusław Gorczyca, Mateusz Zybura.

I. Założenia ogólne.

 1. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym.
 2. Wyboru klasy kandydaci dokonują na etapie rekrutacji.
 3. W każdej klasie nauczanie od klasy drugiej co najmniej trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym.
 4. Wiodący język obcy to angielski - nauczanie w grupach wg stopnia zaawansowania.
 5. Drugi język obcy do wyboru: niemiecki lub francuski - nauczanie w grupach wg zaawansowania.
 6. Tygodniowa liczba obowiązkowych zajęć wynosi odpowiednio: kl.I - 30, kl.II - 32, kl.III - 29 oraz we wszystkich klasach zajęcia dodatkowe jak religia lub etyka, WDŻ i inne zaproponowane przez szkołę.

II Szkoła proponuje nauczanie w pierwszych klasach o następujących rozszerzeniach:

1A – klasa historyczna - wos - język polski: 1B – klasa biologiczno – chemiczna z matematyką:
1C - klasa matematyczno – fizyczno - informatyczna z językiem angielskim:
1D – klasa matematyczno – geograficzno - informatyczna z językiem angielskim:
1E - klasa matematyczno – geograficzna - Wos z językiem angielskim:
1F - klasa biologiczno - chemiczno - matematyczna:
1G - klasa sportowa *

* O przyjęciu do klasy decydują potwierdzone przez trenerów predyspozycje oraz udokumentowane osiągnięcia sportowe i test sprawnościowy. Nabór do klasy sportowej odbywa się poza systemem elektronicznym.

1H - klasa matematyczno – fizyczno - informatyczna z językiem angielskim:

III Kryteria:

O przyjęciu do klasy pierwszej decydować będzie suma punktów uzyskanych przez kandydata w tym:
 1. Wyniki procentowe egzaminu gimnazjalnego przeliczane na punkty:
  a) z języka polskiego, historii i wos, matematyki, przedmiotów przyrodniczych – mnoży się przez 0,2
  b) z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym - mnoży się przez 0,08
  c) z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym - mnoży się przez 0,12
 2. Przeliczenie stopni z czterech przedmiotów (we wszystkich klasach):
Stopnie na punkty będą przeliczane w następujący sposób:
Inne osiągnięcia kandydata to:
1) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 5 pkt.
2) osiągnięcia kandydata:
a) uzyskanie w zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim konkursów organizowanych przez kuratora oświaty: c) uzyskanie w zawodach wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty: d) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, sportowych lub artystycznych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu: e) osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkoły, wolontariat – 2 pkt. Dla kandydatów, którzy zostali zwolnieni z części lub całości egzaminu gimnazjalnego liczbę punktów za ten egzamin ustala się przeliczając na punkty oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego w sposób następujący:
1/ z języka polskiego, matematyki:
a) celujący 20 punktów
b) bardzo dobry 16 punktów
c) dobry 12 punktów
d) dostateczny 8 punktów
e) dopuszczający 2 punkty
2/ z historii i wiedzy o społeczeństwie:
a) celujący 20 punktów
b) bardzo dobry 16 punktów
c) dobry 12 punktów
d) dostateczny 8 punktów
e) dopuszczający 2 punkty = liczbę pkt po zsumowaniu dzieli się przez 2
3/ z biologii, geografii, fizyki, chemii:
a) celujący 20 punktów
b) bardzo dobry 16 punktów
c) dobry 12 punktów
d) dostateczny 8 punktów
e) dopuszczający 2 punkty = liczbę pkt po zsumowaniu dzieli się przez 4
4/ z języka obcego nowożytnego:
a) celujący 8 punktów
b) bardzo dobry 6 punktów
c) dobry 4 punkty
d) dostateczny 2 punkty
e) dopuszczający 0,5 punktu
Wykaz konkursów przedmiotowych / o których mowa w p.3 b,c,d / organizowanych przez Kuratora Oświaty i innych - ZAŁĄCZNIK NR 2 zarządzenia 5/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji.
 • Niezależnie od w/w kryteriów przyjmowani będą laureaci olimpiad przedmiotowych zgodnie z wykazem dyrektora CKE z dnia 31 marca 2015 r.
 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym: pierwszeństwo mają: - kandydaci z problemami zdrowotnymi potwierdzonymi orzeczeniem lub opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, następnie, w miarę wolnych miejsc, o przyjęciu decyduje: - wielodzietność rodziny kandydata, - niepełnosprawność kandydata albo jednego lub obojga rodziców, - samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - objęcie kandydata pieczą zastępczą

  IV Wymagane dokumenty:


  V Inne ustalenia Komisji :

  1. Rekrutacja prowadzona będzie systemem elektronicznym.
  2. Wszystkie dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.
  3. Listy kandydatów i przyjętych zapisuje się wg kolejności alfabetycznej.
  4. Umieszcza się na niej informację o najniższej liczbie punktów uprawniających do przyjęcia oraz datę i podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
  5. W terminie do 7 dni od ogłoszenia listy przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o pisemne uzasadnienie nieprzyjęcia do szkoły.
  6. Uzasadnienie sporządza się w ciągu 5 dni od złożenia wniosku i zawiera: przyczyny nieprzyjęcia, najniższą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia oraz liczbę punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.
  7. Rodzić kandydata może w ciągu 7 dni od otrzymania uzasadnienia wnieść pisemne odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora szkoły.
  8. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania.
  9. Od rozstrzygnięcie dyrektora przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
  10. Dane osobowe kandydata zebrane w celach rekrutacyjnych przechowuje się: - osób przyjętych przez okres nauki w szkole - osób nieprzyjętych przez rok, chyba że została wniesiona skarga do sądu, wówczas do wyroku sądowego.
  11. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających dane zawarte w oświadczeniach lub zwrócić się do organu prowadzącego o potwierdzenie danych.
  12. Informacje o zasadach i kryteriach rekrutacji umieszczone zostaną na stronie internetowej www.zso2.edu.pl Ponadto informacji udziela: Sekretariat Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Stalowej Woli ul. Wojska Polskiego 9 tel. 8-44-87-16 lub tel./fax 8-42-18-33 www.zso2.edu.pl e-mail:zsonr2sw@tg.onet.pl