Procedury postępowania nauczycieli w ZSO nr 2 w Stalowej Woli w roku 2018/2019
Spis procedur:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU PRZYŁAPANIA UCZNIA NA PALENIU PAPIEROSÓW
W przypadku, gdy nauczyciel na terenie szkoły przyłapie ucznia na paleniu papierosów powinien:
 1. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie wychowawcę klasy oraz pedagoga szkolnego.
 2. Wychowawca klasy lub pedagog szkolny informują o zdarzeniu rodziców ucznia.
 3. Uczeń przyłapany na paleniu papierosów pierwszy raz otrzymuje upomnienie, które zostaje zapisane w dzienniku przez wychowawcę oraz uczeń ma obniżone zachowanie zgodnie z zapisem w Statucie szkoły.
 4. Uczeń przyłapany na paleniu ma zrobić plakat antynikotynowy i oddać go wychowawcy lub pedagogowi.
 5. Z uczniem podpisywany jest kontrakt.
PROCEDURA KONTROLI REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO W ZSO nr 2 w STALOWEJ WOLI
Dyrektor Gimnazjum nr 4 w Stalowej Woli kontroluje spełnienie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie tej szkoły, a w szczególności:
 1. Prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.
 2. Kontroluje wykonywanie obowiązków rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu - dopełnienie przez rodziców czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły oraz z regularnym uczęszczaniem przez dziecko do szkoły.
 3. Powiadamia organ gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego przez młodzież w wieku 16 - 18 lat, uczęszczającą do Gimnazjum nr 4 w Stalowej Woli.
 4. Może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą na wniosek rodziców lub opiekunów. Dziecko, które ma spełniać obowiązek szkolny w gimnazjum specjalnym musi mieć opinię z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
 5. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161 z późniejszymi zmianami). Po stwierdzeniu niespełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego dyrektor szkoły na wniosek pedagoga szkolnego kieruje do rodziców (prawnych opiekunów) upomnienie z wyznaczeniem terminu. W przypadku niezastosowania się rodziców do wezwania, mimo upływu wyznaczonego w upomnieniu terminu, pedagog kieruje stosowne pismo na komisariat policji. W przypadku gdy interwencja policji nie przyniesie zamierzonych skutków, wówczas pedagog szkolny kieruje stosowne pismo do sądu.
PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC PRZEMOCY DOMOWEJ
Podstawa prawna

ART. 109 K.R.O. - OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

ART. 120 K.R.O. - ZAWIESZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

ART. 111 K.R.O. - POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Procedury postępowania:Nauczyciel podejrzewający, że dziecko jest ofiarą przemocy zobowiązany jest do:
 1. Powiadomienia pielęgniarki szkolnej, gdy dziecko ma obrażenia zewnętrzne,
 2. Powiadomienia pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły.
 3. Pedagog szkolny lub wychowawca ma obowiązek przeprowadzić rozmowę z uczniem i jego rodzicami lub prawnymi opiekunami w celu wyjaśnienia sytuacji.
 4. W przypadku powtarzających się sygnałów mogących świadczyć o przemocy, dyrektor szkoły lub pedagog szkolny powiadamiają Sąd Rodzinny.
 5. Nauczyciel podejrzewający, że dziecko jest ofiarą przemocy, musi być ostrożny w swych ocenach, kierować się zdrowym rozsądkiem, rozwagą i dyskrecją.

Sygnały świadczące, wskazujące, że dziecko może być ofiarą przemocy:

Powtarzające się obrażenia, ślady po uderzeniach, siniaki, poparzenia, pręgi na ciele, zadrapania oraz:
 • Zaniedbany wygląd,
 • Nadmiernie agresywne zachowania,
 • Wycofanie, bierność, nieśmiałość,
 • Wstyd przed zdjęciem ubrania,
 • Kłopoty w nauce,
 • Kłopoty z apetytem i snem,
 • Ssanie kciuka,
 • Obgryzanie paznokci,
 • Moczenie,
 • Płaczliwość,
 • Nadmierna zależność od dorosłych,
 • Kłopoty w nauce,
 • Strach przed dorosłymi,
 • Trudności w utrzymaniu przyjaźni,
 • Izolacja,
 • Zaniżona samoocena,
 • Problemy emocjonalne.
DZIECKO NIE JEST PRYWATNĄ WŁASNOŚCIĄ RODZICÓW
PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ POD WPŁYWEM ALKOHOLU
W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu powinien podjąć następujące kroki:
 1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego a w przypadku ich nieobecności dyrektora szkoły.
 2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy. Ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego, ale pod opieką innego nauczyciela, jeśli sam nie może przejąć opieki nad nim.
 3. Sam bądź za pośrednictwem innego nauczyciela kieruje ucznia do pielęgniarki szkolnej w celu stwierdzenia stanu trzeźwości, ewentualnie udziela pomocy medycznej. Stan trzeźwości może również sprawdzić wezwana telefonicznie Policja.
 4. Zawiadamia o tym fakcie rodziców ucznia (prawnych opiekunów), których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice (prawni opiekunowie) odmawiają odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje pielęgniarka szkolna, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 5. Dyrektor szkoły zawiadamia Komisariat Policji w Stalowej Woli, gdy rodzice (prawni opiekunowie) ucznia będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.
 6. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości (Stężenie we krwi powyżej 0,5 ‰ alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 ) policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców (prawnych opiekunów) oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.
 7. Jeżeli zdarzenie, w którym uczeń ( przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu na terenie szkoły, powtarza się , świadczy to o jego demoralizacji. Nakłada to na szkołę obowiązek powiadomienia Policji lub Sądu Rodzinnego o tej szczególnej sytuacji.
 8. W stosunku do ucznia znajdującego się na terenie szkoły pod wpływem alkoholu zostaną wyciągnięte kary zawarte w Statucie Szkoły w § 76 p. 7.
 9. Z uczniem podpisywany jest kontrakt.
Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W związku z tym dyrektor szkoły jest zobowiązany natychmiast powiadomić o tym fakcie policję. Zaistniałe zdarzenie jest odnotowane w dokumentacji pedagoga szkolnego.
PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU GDY PODEJRZEWA ON, ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ POD WPŁYWEM NARKOTYKÓW
W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem narkotyków powinien podjąć następujące kroki:
 1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego a w przypadku ich nieobecności dyrektora szkoły.
 2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy. Ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego, ale pod opieką innego nauczyciela, jeśli sam nie może przejąć opieki nad nim.
 3. Sam bądź za pośrednictwem innego nauczyciela kieruje ucznia do pielęgniarki szkolnej w celu stwierdzenia stanu odurzenia, ewentualnie udziela pomocy medycznej.
 4. Zawiadamia o tym fakcie rodziców ucznia (prawnych opiekunów), których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice (prawni opiekunowie) odmawiają odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje pielęgniarka szkolna, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 5. Dyrektor szkoły zawiadamia Komisariat Policji w Stalowej Woli, gdy rodzice (prawni opiekunowie) ucznia będącego pod wpływem narkotyków - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.
 6. W przypadku stwierdzenia stanu odurzenia policja ma możliwość przewiezienia ucznia policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do powrotu świadomości (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców (prawnych opiekunów) oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.
 7. Jeżeli zdarzenie, w którym uczeń ( przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem narkotyków na terenie szkoły, powtarza się, świadczy to o jego demoralizacji. Nakłada to na szkołę obowiązek powiadomienia Policji lub Sądu Rodzinnego o tej szczególnej sytuacji oraz skierowanie ucznia do placówek MONAR.
 8. W stosunku do ucznia znajdującego się na terenie szkoły pod wpływem narkotyków zostaną wyciągnięte kary zawarte w Statucie Szkoły w § 76 p. 8.
 9. Z uczniem podpisywany jest kontakt.
PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU GDY NAUCZYCIEL ZNAJDUJE NA TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJE PRZYPOMINAJĄCE NARKOTYKI
W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancje przypominającą wyglądem narkotyk powinien:
 1. Nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancje przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji.
 2. Powiadamia o zaistniałym fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
 3. Pedagog próbuje ustalić do kogo znaleziona substancja należała (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych).
 4. Pedagog powiadamia o zajściu dyrektora i sporządza krótką notatkę. Umieszcza w niej informacje o: miejscu i godzinie znalezienia substancji; okolicznościach jakie towarzyszyły temu zdarzeniu; osobie, która ją znalazła; świadkach zdarzenia.
 5. Dyrektor szkoły jest zobowiązany wezwać policję.
 6. Po przyjeździe policji dyrektor przekazuje zabezpieczoną substancję oraz informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU, GDY UCZEŃ UŻYWA ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW W CELU WPROWADZENIA SIĘ W STAN ODURZENIA.
W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:
 1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy, pedagogowi szkolnemu i Dyrektorowi szkoły.
 2. Wychowawca bądź pedagog wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności, celem ustalenia przyczyn i okoliczności sięgania po środki odurzające. Z uczniem podpisywany jest kontakt.
 3. W przypadku potwierdzenia informacji (kiedy uczeń przyznaje się do picia alkoholu bądź zażywania narkotyków) zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Wychowawca bądź pedagog szkolny proponują rodzicom i uczniowi skontaktowanie się z terapeutą ds. leczenia uzależnień w MONARZE.
 4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, bądź też szkoła wyczerpała wszystkie dostępne środki oddziaływań wychowawczych, dyrektor pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji policję (inspektora ds. nieletnich) lub sąd rodzinny.
 5. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.
PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU, GDY NUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE UCZEŃ POSIADA PRZY SOBIE NARKOTYKI BĄDŹ ALKOHOL
W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancje przypominającą narkotyki, bądź też alkohol powinien podjąć następujące kroki:
 1. Nauczyciel zawiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły.
 2. Wychowawca lub pedagog szkolny w obecności innej osoby w szkole (np. dyrektora, nauczyciela przedmiotu itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), a także innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją.
 3. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.
 4. O swoich spostrzeżeniach dyrektor szkoły powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawienia się w szkole.
 5. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły po wezwaniu rodziców (prawnych opiekunów) wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
 6. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel lub pedagog dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.
PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA
Nauczyciel bądź pracownik szkoły, który jest świadkiem agresywnego zachowania uczniów (bójka, pobicie) jest zobowiązany do:
 1. Natychmiastowej słownej i stanowczej reakcji na zaistniałą sytuację, tzn. Rozdzielić uczniów i odizolować sprawcę od ofiary,
 2. Zgłosić fakt do wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego, a w przypadku ich nieobecności w szkole do dyrektora,
 3. Zaprowadzić ucznia do pielęgniarki szkolnej a w przypadku jej nieobecności udzielić poszkodowanemu uczniowi pierwszej pomocy, jeżeli takiej wymaga.
 4. Wychowawca bądź pedagog szkolny przeprowadza rozmowę o charakterze ostrzegawczym z uczniem bądź uczniami biorącymi udział w zdarzeniu agresywnym celem ustalenia przyczyn - konfrontacji zdarzenia. Z uczniem spisywany jest kontrakt.
 5. Wychowawca bądź pedagog szkolny natychmiast wzywa do szkoły rodziców uczniów (zarówno sprawcy jak i ofiary zdarzenia).
 6. Uczeń, który dopuścił się zachowania agresywnego otrzymuje uwagę do dziennika bądź też naganę wychowawcy klasy.
 7. W przypadku poważnego naruszenia nietykalności osobistej dyrektor szkoły zgłasza sprawę agresji fizycznej na policję celem wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec agresora.
W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję (art. 4 Upn i art. 304 Kpk).
 • Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa: niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia, przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły, lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę, powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy, niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, kradzież itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana, zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).
 • Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego udzielenia pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń, niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, powiadomienie rodziców ucznia, niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.
W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać policję - tel. 997 lub 112.

Metody współpracy szkoły z policją

W ramach długofalowej pracy profilaktyczno – wychowawczej szkoła i policja utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń.

Koordynatorami współpracy powinni być: pedagog/psycholog szkolny oraz specjalista ds. nieletnich i patologii właściwej jednostki policji.
Do współpracy ze szkołą zobowiązany jest także dzielnicowy, w rejonie którego znajduje się szkoła/placówka. Pracownicy szkoły wyznaczeni do współpracy z policją, specjaliści ds. nieletnich i patologii oraz dzielnicowi powinni wspólnie ustalić wzajemnie zasady kontaktu, by móc na bieżąco wymieniać informacje i rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem i dobrem uczniów.

W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się:

♢ Spotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli, dyrektorów szkół z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym,

♢ Spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości itp. oraz z młodszymi uczniami, na temat zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń,

♢ Informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży,

♢ Udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły, wspólny – szkoły i policji - udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji i przestępczości nieletnich.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI KIEDY DO SZKOŁY DOCIERAJĄ SYGNAŁY, ŻE UCZEŃ UPRAWIA NIERZĄD.
Nauczyciel bądź pracownik szkoły w sytuacji kiedy docierają do niego sygnały o tym, że uczennica lub uczeń uprawia nierząd, jest zobowiązany do:
 1. Powiadomienia o tym wychowawcę i pedagoga szkolnego.
 2. Pedagog, wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły, dokonują w ramach diagnozy pedagogicznej rozpoznania środowiskowego i starają się potwierdzić informację.
 3. Jeżeli ustalenia się potwierdzają pedagog szkolny wzywa do szkoły rodziców ucznia i powiadamia ich o sytuacji dziecka, konsekwencjach fizycznych, emocjonalnych oraz prawnych uprawiania nierządu przez nieletniego.
 4. W zależności od stopnia demoralizacji i sytuacji rodzinnej ucznia ustala z rodzicami plan pomocy, który zostaje zapisany w formie kontraktu.
 5. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy a sytuacja ucznia pozostaje niezmienną, proces niedostosowania społecznego się pogłębia, pedagog w porozumieniu z dyrektorem powiadamia Sąd Rodzinny.
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI, GDY DO SZKOŁY DOCIERAJĄ SYGNAŁY, ŻE UCZEŃ LUB UCZENNICA JEST WYKORZYSTYWNA SEKSUALNIE.
Nauczyciel bądź pracownik szkoły w sytuacji, gdy do szkoły docierają sygnały, że uczeń lub uczennica jest wykorzystywana seksualnie, jest zobowiązany do:
 1. Należy powiadomić o tym pedagoga szkolnego.
 2. Pedagog szkolny wzywa rodziców ( w sytuacji jeżeli uczeń bądź wywiad wskazuje jako sprawcę jednego z rodziców, rozmowy podejmuje się z rodzicem, który nie jest sprawcą) i przedstawia pozyskane informacje. Powiadamia także o konsekwencjach emocjonalnych, fizycznych oraz prawnych.
 3. Jeżeli rodzic lekceważy przekazane informacje nie podejmuje kroków polegających na zgłoszeniu zajścia do organów ścigania oraz szukania dla ofiary pomocy psychologicznej w czym wspierają go przedstawiciele szkoły, lub obydwoje rodzice są winni molestowania dziecka pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem składa doniesienie o dokonaniu przestępstwa na policję lub do prokuratury.
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZNALEZIENIA NA TERENIE SZKOŁY BRONI, MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH, INNYCH NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI LUB PRZEDMIOTÓW.
Nauczyciel bądź pracownik szkoły w sytuacji znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, jest zobowiązany do:
 1. Nauczyciel, który pozyskał informacje, powiadamia o zagrożeniu dyrektora oraz pedagoga szkolnego.
 2. Wyznaczona przez dyrektora osoba umówionym sygnałem powiadamia społeczność szkolną o ewakuacji.
 3. Uczniowie oraz pracownicy szkoły zgodnie z procedurą ewakuacji opuszczają szkołę.
 4. Jednocześnie dyrektor szkoły powiadamia o zajściu policję. Do jej przybycia zabezpiecza drzwi wejściowe nie dopuszczając do wejścia do szkoły osób postronnych.
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POŻARU W BUDYNKU SZKOŁY
 1. W sytuacji zagrożenia pożarem należy zachować przede wszystkim spokój, ocenić sytuację i podjąć działania zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 2. Jeżeli zauważy się pożar lub otrzyma informację o pożarze, należy natychmiast zaalarmować wszystkie osoby znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu strefy objętej pożarem oraz Państwową Straż Pożarną lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.
 3. Należy użyć ustalonego alarmu pożarowego sygnalizowanego przez dzwonek szkolny (5 krótkich dzwonków).
 4. O zdarzeniu należy poinformować natychmiast dyrektora szkoły lub jego zastępcę.
 5. Należy bezzwłocznie przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy sprzętu gaśniczego znajdującego się w budynku.
UWAGA!
Nie wolno gasić ognia, którego nie jest się w stanie opanować! Nie gasi się wodą urządzeń pod napięciem oraz cieczy łatwopalnych!
 1. Dyrektor zarządza ewakuację ze strefy zagrożonej. ewakuacja odbywa się zgodnie z procedurami
 2. Do przybycia Straży Pożarnej akcją kieruje dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona.
 3. Wszyscy pracownicy muszą bezzwględnie podporządkować się poleceniom kierującego akcją.
 4. Dyrektor zleca pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu.
 5. Jeżeli to możliwe, dyrektor poleca usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie znajdujące się tam materiały palne, wybuchowe, toksyczne, a także cenny sprzęt i urządzenia oraz ważne dokumenty, nośniki informacji itp.
 6. Nie należy otwierać – bez wyraźnej potrzeby – drzwi i okien do pomieszczeń objętych pożarem; dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia.
 7. Otwierając drzwi do pomieszczeń, w których powstał pożar, należy zachować szczególną ostrożność.
 8. Nie należy wchodzić do pomieszczeń objętych pożarem, lecz jeśli to konieczne wchodząc trzeba zachować szczególną ostrożność, w zadymieniu poruszać się w pozycji pochylonej lub na czworakach, blisko posadzki, gdzie jest najwięcej powietrza i lepsza widoczność. Aby nie stracić orientacji należy poruszać się wzdłuż ścian, poręczy; usta zasłonić np. wilgotną chustką.
 9. Po przybyciu właściwych służb bezwzględnie należy stosować się do ich poleceń.
 10. Dowódcę przybyłych jednostek należy powiadomić o sytuacji i podjętych dotychczas działaniach.
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ATAKU TERRORYSTYCZNEGO

Wtargnięcie napastników do obiektu

 1. Poddaj się woli napastników – wykonuj ściśle ich polecenia.
 2. Staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi (personifikowanie siebie i innych – zwracaj się do uczniów po imieniu – zwiększa szansę ich przetrwania).
 3. Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów z jakimś poleceniem.
 4. Zapamiętaj szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia – informacje te mogą okazać się cenne dla służb ratowniczych.
 5. Staraj się uspokoić dzieci – zapanuj w miarę możliwości nad własnymi emocjami.
 6. Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia, nie pozwól dzieciom wychodzić z pomieszczenia oraz wyglądać przez drzwi i okna, nakaż dzieciom położyć się na podłodze.
 7. W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonuj polecenia grupy antyterrorystycznej.
UWAGA!
Bądź przygotowany na surowe traktowanie przez Policję. Dopóki nie zostaniesz zidentyfikowany, jesteś dla nich potencjalnym terrorystą.
 1. Po zakończeniu akcji sprawdź obecność dzieci celem upewnienia się, czy wszyscy opuścili budynek - o braku któregokolwiek dziecka poinformuj Policję, nie pozwól żadnemu z dzieci samodzielnie wrócić do domu, prowadź ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców/osoby upoważnione.

Zagrożenie bombowe

Symptomy wystąpienia zagrożenia: Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych o możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne.
 1. Zainteresowania i uwagi wymagają: rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania osób, pozostawione bez opieki przedmioty typu teczki, paczki itp., osoby wyglądające na obcokrajowców, osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku, samochody, a w szczególności furgonetki, parkujące w nietypowych miejscach (miejscach organizowania imprez i uroczystości).
 2. Należy jednak pamiętać, że terrorysta nie zawsze musi być odmiennej narodowości i wyróżniać się z tłumu szczególnym wyglądem.
 3. O swoich spostrzeżeniach poinformuj dyrektora szkoły, dyrektor powiadamia odpowiednie służby: lub policję.
 4. Postępowanie w sytuacji otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego:

 5. Dyrektor powiadamia odpowiednie służby - Policję, Urząd Miasta.
 6. Jednocześnie przeprowadza ewakuację budynku zgodnie z procedurami
 7. Osoba, która przyjęła zgłoszenie lub ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, powinna ten fakt zgłosić służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w danym miejscu, dyrekcji szkoły. Informacji takiej nie należy przekazywać niepowołanym osobom, gdyż jej niekontrolowane rozpowszechnienie może doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego miejsca.
 8. Zawiadamiając policję dyrektor podaje następujące informacje:
  • rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna,
  • ujawniony podejrzany przedmiot),
  • treść rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego;
  • numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia, adres, numer telefonu i nazwisko osoby zgłaszającej, opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu.
 9. Wskazane jest uzyskanie od policji potwierdzenia przyjętego zgłoszenia.
 10. Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia bombowego:

 11. Do czasu przybycia policji akcją kieruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona.
 12. Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze takie jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie wodno-kanalizacyjne, pogotowie energetyczne.
 13. Po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją.
 14. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów.
 15. Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby”, użytkownicy pomieszczeń służbowych powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie, pod kątem obecności przedmiotów nieznanego pochodzenia.
 16. Pomieszczenie ogólnodostępne (korytarz, klatki schodowe, toalety) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu, sprawdzają i przeszukują służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji.
 17. Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać! O ich lokalizacji należy powiadomić dyrektora oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.
 18. Po ogłoszeniu ewakuacji, należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon.
 19. Po ogłoszeniu ewakuacji, należy opuścić szkołę, zabierając rzeczy osobiste (torebki, siatki, nesesery itp.
 20. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne policji.
 21. Jak zachować się po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia „bomby”:

 22. Podczas działań związanych neutralizacją „bomby” należy zastosować się do poleceń policji.
 23. Ciekawość może być niebezpieczna- należy jak najszybciej oddalić się z miejsca zagrożonego wybuchem. Po drodze należy informować o zagrożeniu jak największe grono osób, będących w strefie zagrożonej lub kierujących się w jej stronę
 24. Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji należy niezwłocznie udać się do wyjścia, zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami upoważnionych osób.
 25. Informacja o podłożeniu bomby

 26. Jeżeli jest to informacja telefoniczna:
  • słuchaj uważnie,
  • zapamiętaj jak najwięcej,
  • jeżeli masz taką możliwość, nagrywaj rozmowę – jeśli nie – spróbuj zapisywać informacje,
  • zwróć uwagę na szczegóły dotyczące głosu i nawyki mówiącego oraz wszelkie dźwięki w tle,
  • nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki,
  • jeżeli twój telefon posiada funkcję identyfikacji numeru dzwoniącego – zapisz ten numer.
  • Jeżeli jest to wiadomość pisemna, zabezpiecz ją tak, aby nikt jej nie dotykał - przekażesz ją Policji.
 27. Po zakończeniu rozmowy niezwłocznie zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych
 28. Zaalarmuj dyrektora szkoły
 29. Dyrektor dzwoni do Wydziału Oświaty i Wychowania i Kuratorium Oświaty.
 30. Powiadom o zagrożeniu personel szkoły oraz uczniów, w sposób nie wywołujący paniki!
 31. Dyrektor zarządza ewakuację godnie z obowiązującą instrukcją
UWAGA!
Poinstruuj uczniów o zabraniu ze sobą rzeczy osobistych – plecaków, reklamówek itp.
 1. Zabezpiecz ważne dokumenty, pieniądze.
 2. Wyłącz lub zleć pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu i prądu.
 3. W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu nie dotykaj go i nie otwieraj.
 4. W miarę możliwości ogranicz dostęp osobom postronnym,
 5. Dokonaj próby ustalenia właściciela przedmiotu,
 6. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń.
 7. Wykrycie/ znalezienie bomby (podejrzanego przedmiotu)

 8. Nie dotykaj podejrzanego przedmiotu.
UWAGA!
Jeśli widzisz „bombę” to oznacza, że jesteś w polu jej rażenia.
 1. Zadzwoń pod jeden z merów alarmowych:
 2. Zabezpiecz, w miarę możliwości, rejon zagrożenia w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym – głównie uczniom, nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.
 3. Powiadom o zagrożeniu personel szkoły oraz uczniów, w sposób nie wywołujący paniki!
 4. Zarządź przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją.
 5. Zabezpiecz ważne dokumenty, pieniądze.
 6. Wyłącz lub zleć pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu i prądu.
 7. Otwórz okna i drzwi.
 8. Usuń z otoczenia wszystkie materiały łatwopalne.
 9. Nie używaj w pobliżu podejrzanego ładunku urządzeń radiowych (radiotelefonów, telefonów komórkowych)
 10. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń
 11. Po wybuchu bomby:

 12. Oceń sytuację pod kątem ilości osób poszkodowanych i upewnij się, jakiego rodzaju zagrożenia spowodował wybuch.
 13. Zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych:
 14. Udziel pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym.
 15. Sprawdź bezpieczeństwo dróg i rejonów ewakuacyjnych, a następnie zarządź przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją.
 16. W przypadku, gdy wybuch spowodował inne zagrożenie, podejmij działania odpowiednie do sytuacji.
 17. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń
KONTAKT
15 844 87 16